Algemene Voorwaarden

De Horlogebanden Specialist

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 • Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet of niet geheel overeenkomen met regelgeving of een wettelijk voorschrift, blijven de overige bepalingen in stand.
 • De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties die gelden tussen Klant en DHBS.
 • Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met DHBS overeengekomen.

Artikel 3 Identiteit van De Horlogebanden Specialist

Artikel 4 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op de tussen DHBS en Klanten ontstane rechtsverhouding(en) is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die tussen DHBS en Klanten mochten ontstaan zullen door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland locatie Utrecht worden beslecht.

Artikel 5 Overige bepalingen

 • DHBS garandeert dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De ontvangen vertrouwelijke gegevens zullen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een van de partijen als zodanig zijn aangeduid. DHBS kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een niet betrokken derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak of een wettelijk voorschrift.
 • DHBS is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.

DHBS en Klant

Artikel 6 Koopovereenkomst

 • Klant plaatst online via de website, telefonisch of in de winkel een bestelling, waarna DHBS deze bevestigt. Pas wanneer DHBS de bestelling bevestigt komt de Koopovereenkomst tot stand.
 • Door het plaatsen van de bestelling zoals genoemd in artikel 6.1 van deze Algemene voorwaarden aanvaardt Klant tevens de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op de Koopovereenkomst. Deze Algemene voorwaarden zijn te vinden op de Website.
 • De opdrachtbevestiging die DHBS aan Klant stuurt in geval van een online of telefonische bestelling is beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
 • Reacties, aantekeningen en aanpassingen van Klant op de door DHBS verstrekte opdrachtbevestiging maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij DHBS deze alsnog schriftelijk bevestigt.

Artikel 7 Kosten, honorering en betaling

 • Alle door DHBS gecommuniceerde bedragen zijn inclusief btw, tenzij expliciet anders aangegeven.
 • Verzendkosten verschillen per land en komen voor rekening van Klant.
 • Betaling is exclusief vooraf mogelijk tenzij schriftelijk anders overeengekomen met DHBS.
 • Betalen in termijnen is niet mogelijk.
 • Indien een aan Klant verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag is betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Klant is DHBS gerechtigd alle ten behoeve van Klant te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Klant schadeplichtig kan worden. De gevolgen van een niet tijdige betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor rekening en risico van Klant.
 • Indien DHBS om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 8 Herroepen van de Overeenkomst

 • Klant heeft een bedenktermijn van veertien (14) dagen om de Overeenkomst te herroepen.
 • Indien er kosten gemaakt zijn door DHBS met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen voor DHBS die voortvloeien uit de Koopovereenkomst, komen deze kosten voor rekening van Klant. Artikel 7 van de Algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing. Dit is niet het geval wanneer Klant een consument is, te weten een natuurlijk persoon is die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Artikel 9 Levering

 • Levering geschiedt door DHBS of door haar ingeschakelde derden, zoals maar niet uitsluitend PostNL, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • Indien Klant een bestelling heeft geplaatst op werkdagen en voor 16:00 uur, levert DHBS de volgende dag, mits de bestelde producten op voorraad zijn en behoudens overmacht zoals beschreven in artikel 11 van deze Algemene voorwaarden. Aan deze termijn kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Wanneer zeven (7) dagen na de leveringstermijn genoemd in artikel 9 lid 2 van deze Algemene voorwaarden nog niet geleverd is door DHBS, dient Klant DHBS te verzoeken zo spoedig mogelijk te leveren. Wanneer niet binnen een redelijke termijn door DHBS gereageerd en/of geleverd word, mag Klant de Koopovereenkomst ontbinden en heeft Klant recht op terugbetaling van de aankoopprijs.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 • DHBS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de website en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid door opzet of bewuste roekeloosheid van DHBS is ontstaan.
 • Indien DHBS aansprakelijk wordt gesteld, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van DHBS met betrekking tot haar diensten.
 • De aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10.2 van deze Algemene voorwaarden wordt beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 • DHBS is niet aansprakelijk voor bestellingen die niet of te laat geleverd worden als gevolg van overmacht zoals omschreven in artikel 11 van de Algemene voorwaarden.
 • DHBS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door foutieve ofwel gebrekkige verstrekking van het juiste bezorgadres.
 • DHBS is niet aansprakelijk indien er schade ontstaat door incorrecte gegevens zoals verstrekt door Klant. Dit is tevens het geval indien er sprake is van een typefout of enig ander onbedoelde foute verstrekking van gegevens.

Artikel 11 Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van DHBS, waardoor volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is.
 • Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, zoals maar niet uitsluitend PostNL, Mollie, ziekte van personeel van DHBS of derden, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van DHBS of derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 • In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 • Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal DHBS overgaan tot terugbetaling van de eventueel betaalde koopprijs, met daarop in mindering gebracht alle kosten die DHBS heeft gemaakt met betrekking tot de overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten en in- en aankoop bij derden.

Artikel 12 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Koopovereenkomst

 • DHBS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien DHBS goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen tekort zal schieten.
 • In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het DHBS vrij om de overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van DHBS op Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien DHBS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst en is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.
 • Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, is DHBS gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, zowel direct als indirect ontstaan.
 • Indien Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is DHBS gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Klant daarentegen is, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.